Tôi có thể giao dịch những đơn vị tiền tệ nào?

Chúng tôi đã xây dựng phương pháp đánh giá để xem xét tài sản sẽ liệt kê.

Quá trình này xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm (nhưng không hạn chế ở):

  • Giá trị vốn hóa thị trường
  • Khối lượng mua bán
  • Khối lượng giao dịch

Các cặp tiền tệ được cung cấp

  USD Cặp

  EUR Cặp

 GBP Cặp

 BTC Cặp

 ETH Cặp

 USDT Cặp  

 PAX Cặp

 BTC/USD 

 BTC/EUR  

 BTC/GBP 

 ETH/BTC 

 BCH/ETH 

 BTC/USDT 

 BTC/PAX 

 ETH/USD 

 ETH/EUR 

 

 LTC/BTC 

 LTC/ETH 

 ETH/USDT 

 ETH/PAX 

 BCH/USD 

 BCH/EUR 

 

 BCH/BTC 

 

 BCH/USDT 

 BCH/PAX 

 LTC/USD 

 LTC/EUR 

  XLM/BTC   

 LTC/USDT 

 LTC/PAX 

 PAX/USD 

 USDT/EUR 

        XLM/PAX 

 USDT/USD 

 PAX/EUR 

         

XLM/USD

XLM/EUR

         

Chúng tôi sẽ liên tục xem xét danh sách các cặp tiền tệ có thể sử dụng để đảm bảo đáp ứng được những đơn vị tiền tệ có nhu cầu cao nhất.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích