Email Thông báo Hoạt động

Người dùng sẽ được lựa chọn có nhận thông báo mỗi khi có hoạt động giao dịch trên tài khoản của họ hay không. Các thông báo hoạt động trên tài khoản này sẽ được gửi đến địa chỉ email trên hồ sơ và có thể được cấu hình trong mục Tên người dùng của bạn > Cài đặt > Thông báo email.

Các loại thông báo:

  • Khi các giao dịch được thực thi, bị hủy, hết hạn hoặc từ chối.
  • Số tiền gửi nhận được
  • Hoạt động rút tiền được xử lý
  • Thông tin liên lạc trên tài khoản

Bạn cũng có thể xem danh sách đầy đủ của Thông báo Hoạt động từ bên trong tài khoản giao dịch của mình bằng cách điều hướng đến mục Tên người dùng của bạn >  Lịch sử > Thông báo.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích