Phí giao dịch

The PIT có mô hình phí người tạo lệnh - người khớp lệnh. 

VOL trong thời gian 30 ngày

 Người tạo lệnh

Người khớp lệnh

$0.00 trở lên được giao dịch

0.14% 

0.24%

$100,000.00 trở lên được giao dịch

0.10%

0.20%

$500,000.00 trở lên được giao dịch

0.08%

0.18%

$1,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.06%

0.18%

$2,500,000.00 trở lên được giao dịch

0.04%

0.18%

$5,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.18%

$7,500,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.18%

$10,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.18%

$15,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.16%

$20,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.14% 

$25,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.12%

$30,000,000.00 trở lên được giao dịch

0.03%

0.10%

$75,000.000 trở lên được giao dịch

0.03%

0.08%

Khi bạn đặt lệnh cung cấp thanh khoản vào thị trường, đó được gọi là lệnh "người tạo lệnh".

Khi bạn đặt lệnh lấy thanh khoản khỏi thị trường, đó được gọi là lệnh "người khớp lệnh".

Hệ thống phí của tôi thưởng cho người tạo lệnh mức phí thấp hơn vì đã giúp cung cấp thanh khoản để mang đến thị trường công bằng, hiệu quả và trật tự nhất.

Phí giao dịch được áp dụng và khấu trừ trong tổng mức thực thi của bạn. Phí này sẽ được ghi nợ vào khoản tiền kỹ thuật số bạn mua hoặc bán trong giao dịch đó.

Đôi khi, bạn có thể đặt lệnh chỉ khớp một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ được đặt vào sổ lệnh. Nếu phần còn lại này sau đó được khớp, nó sẽ được coi là lệnh người tạo lệnh và mức phí người tạo lệnh tương ứng được áp dụng.

 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích